Sammanvävning

Kunskapsmaterial inom området sammanvävning.

Detta område löper ”på tvärs” över alla de andra områdena och finns med för att lyfta fram vikten av att arbeta med alla kvalitetsområden parallellt, hur olika områden interagerar och påverkar varandra, och att tydliggöra ”den större bilden”.

Rapporten ”Var finns socialpedagogerna? Yrkestitlar, fält och socialpedagogisk förankring" från Campus Västervik FoU, utgör en uppföljning av socialpedagoger utbildade vid Campus Västervik (Högskolan Västs utbildning) och deras yrkesliv och karriärer.

"Den här rapporten synliggör på vilket sätt utbildningen och studenterna fått betydelse för utvecklingen av välfärdsarbetet i regionen och visar på ett tydligt sätt vad utbildning, byggd på kunskap i samverkan, kan betyda för tillväxt och konkurrenskraft i en region utanför storstadsorterna. Att tillgängliggöra högre utbildning på lokala lärcentra bidrar till utveckling
av demokrati, skapar förutsättning för breddad rekrytering och ger ökade utvecklingsmöjligheter för enskilda människor, såväl som för regioner och för högskolors verksamhet". Kunskapsmaterialet är inskickat av Högskolab Väst, och skapat av Campus Västervik FoU.

Rapporten ”Var finns socialpedagogerna? Yrkestitlar, fält och socialpedagogisk förankring". 

 

Att arbeta med strategiska partners är ett lyckosamt sätt att skapa kvalitet inom decentraliserade utbildningar då det här ger en stabil grund för kunna erbjuda fler utbildningar på olika nivåer samt inte minst skapa infrastrukturella förutsättningar som gynnar såväl lärosätet som studenterna. Genom samverkansavtal blir det också lättare att koppla forskning till de decentraliserade utbildningarna som erbjuds. Kunskapsmaterial från Högskolan Väst och campus Västervik.

Filmen om hur Högskolan Väst och campus Västervik ser på det här samarbetet och vad det skapar för möjligheter att nå ut till fler.

 

Rapporten ”Distansutbildning och e-lärande – utmaningar, möjligheter och alternativa modeller” belyser ett antal centrala faktorer att beakta vid planering och genomförande av kvalitativ distansutbildning. Med strategiska satsningar kring kompetensutveckling för lärare, utökat samarbete mellan aktörer, ökad forskning inom området och större flexibilitet i systemet kan man se till att hela landet får tillgång till högreutbildning. Flera modeller och lösningar från omvärlden presenteras som inspirationskällor och som möjliga vägar att utforska i Sverige för att skapa nya vägar till högre utbildning. Kunskapsmaterial från Högskolan Väst och projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

Rapporten ”Distansutbildning och e-lärande – utmaningar, möjligheter och alternativa modeller”.

Mer om projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

 

Rapporten "Högre utbildning i alla kommuner?" från Nya Vägar-projektet behandlar hur kommuner i Sverige arbetar för ökad tillgång till högre utbildning för sina invånare.

Hur kan man skapa goda förutsättningar – plats, infrastruktur och
sammanhang – för högre utbildning för livslångt lärande ur ett
kommunalt perspektiv? Kunskapsmaterial från Högskolan Väst och projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

Rapporten "Högre utbildning i alla kommuner?"

Mer om projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

 

Rapporten "Effekter av högre utbildning på regional utveckling" är en forskningsstudie över andelen högutbildade i Sveriges kommuner samt andelen i högre utbildning i Sveriges kommuner. Studien visar att klyftorna ökar, och att högutbildade koncentreras allt mer till ett 30-tal större städer. Kunskapsmaterial från Högskolan Väst och projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

Rapporten "Effekter av högre utbildning på regional utveckling".

Mer om projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

 

Rapporten "Avtal, struktur och organisation – om hur kommuner och lärosäten samverkar och organiserar sig för ökad tillgång till högre utbildning" redogör för hur samverkan mellan kommuner och lärosäten är organiserad och strukturerad i ett antal beskrivna "case" avseende tillgång till högre utbildning. Dessutom ges en översikt och beskrivning av samverkansstrukturen vid University of the Highlands and Islands i Skottland.

Rapportförfattarna förmedlar några "knäckfrågor" som behöver hanteras om tillgången till högre utbildning i hela landet ska bli mer likvärdig och kvalitetssäkrad:
• Vilken typ av avtalsstrukturer och övergripande organisation kan skapa en mer gemensam, förutsägbar och stabil utbildningssituation som ökar tillgängligheten av högre utbildning i hela Sverige?
• Vilka övergripande värderingar och principer kan fungera sammanhållande och ömsesidigt med avtalsstruktur och organisation mellan universitet/högskolor och lokala campus/lärcentra?
• Hur kan man åstadkomma en mer likvärdig och tillgänglig samverkansstruktur som i mindre utsträckning bygger på person och tradition? 

Kunskapsmaterial från Högskolan Väst och projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

Rapporten "Avtal, struktur och organisation – om hur kommuner och lärosäten samverkar och organiserar sig för ökad tillgång till högre utbildning".

Mer om projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

 

Projektet Nya Vägar vill visa på hållbara samverkanslösningar mellan kommuner och lärosäten för ökad tillgång till högre utbildning för livslångt lärande och kompetensförsörjning i hela landet.

I projektrapporten beskrivs hur man inom högre utbildning kan arbeta för att åstadkomma hög kvalitet och en väl fungerande distansutbildning, samt hur man kan organisera för att nå ut till många på ett strukturerat sätt.

Inom projektet har vi även undersökt kommuners och lärosätens inställning till distansutbildning/utlokaliserad utbildning och hur man arbetar strategiskt med frågor om tillgång till högre utbildning. Internationella nedslag redovisas och strukturer för samverkan har undersökts. Kunskapsmaterial från Högskolan Väst och projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

Samlad projektrapport från Nya Vägar-projektet.

Mer om projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

 

I rapporten "Campus Dalsland – konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad av ett lokalt campus" undersöks förutsättningarna för uppbyggnad av ett lokalt campus i området Dalsland-Årjäng i samverkan mellan sex kommuner.

Denna förstudie kan också betraktas som en konceptutveckling utifrån Nya Vägar-projektet som helhet. Kunskapsmaterial från Högskolan Väst och projektet Nya Vägar - För flexibilitet i högre utbildning.

Rapporten "Campus Dalsland – konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad av ett lokalt campus".

 

Karlstads universitet tipsar om Teaching in a Digital Age: Guidelines for Teaching and Learning

Med utgångspunkt i hans 40+ års erfarenhet av högre utbildning i Kanada och runt om i världen, har Dr Tony Bates författat en omfattande, lättläst guide som svarar på de flesta frågor angående distanspedagogik och undervisning i en digital värld.

Teaching in a Digital Age: Guidelines for Teaching and Learning ger användbar vägledning och förslag om en mängd ämnen, inklusive:

  • Hur bestämmer jag om mina kurser ska vara campusbaserade, blandade eller helt online?
  • Vilka strategier fungerar bäst när man undervisar i en teknikrik miljö? Vilka undervisningsmetoder är mest effektiva för blandade och online klasser?
  • Hur bibehåller jag kvaliteten på undervisning, lärande och resurser i en läromiljö som förändras snabbt?

Bates, A.W. (2019). Teaching in a Digital Age – Second Edition. Vancouver, B.C.: Tony Bates Associates Ltd.

 

Karlstads universitet tipsar om artikeln Designing for Student Retention av van Ameijde, J., & Weller, M. (2018).

Artikeln presentera en analys av avhopp vid The Open University (UK) samt faktorer för kursdesign för ökad studentgenomströmning. Van Ameijde et al. tillhandahålla flera praktiska kursdesigntips till var och en av de sju faktorer av deras ICEBERG modellen. 

van Ameijde, J., & Weller, M. (2018). Designing for Student Retention. Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 6(2). 

Också tillgänglig som rapport med ytterligare bakgrundsmaterial: https://www.open.ac.uk/blogs/learning-design/wp-content/uploads/2020/09/ICEBERG-booklet-compressed.pdf

 

Karlstads universitet tipsar om artikeln A systematic review of research on online teaching and learning from 2009 to 2018 av Martin, F., Sun, T., & Westine, C. D. (2020).

En systematisk litteraturöversikt över tio år av forskning om nätbaserad undervisning baserat på 619 forskningsartiklar från 12 olika vetenskapliga journaler. Forskningen kategoriserades i tolv teman och ett ramverk för studenter, kurser och lärare, samt organisatoriska nivåer utvecklades. Artikel visar att det finns fortfarande ett behov av mer forskning om ämnen på organisationsnivå som ledarskap, policy och ledning och tillgång, kultur, jämlikhet, inkludering och etik och även om lärarens egenskaper. 

Martin, F., Sun, T., & Westine, C. D. (2020). A systematic review of research on online teaching and learning from 2009 to 2018. Computers & education, 159, 104009. 

 

Karlstads universitet tipsar om artikeln A conceptual framework highlighting e-learning implementation barriers av Ali, S., Uppal, M. A., & Gulliver, S. R. (2018).

Vid starten av en förändringsprocess, till exempel för att implementera distansutbildning, är kunskap om möjliga hinder och utmaningar som påverkar framgången för implementeringen värdefulla. TIPEC-ramverket som presenteras i denna artikel och som består av fyra kategorier: teknologi, individuella, pedagogiska och möjliggörande villkor (enabling condition), kan användas som vägledning för chefer, ledare och systemutvecklare vid introduktionen och vidareutveckling av distansutbildningen.

Ali, S., Uppal, M. A., & Gulliver, S. R. (2018). A conceptual framework highlighting e-learning implementation barriers. Information Technology & People.