Utlysning av projektmedel

Under åren 2021–2022 genomför UHR ett regeringsuppdrag att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". Till skillnad från många andra utlysningar av projektmedel är inte utlysningens inriktning utveckling av nya former för distansutbildning. I stället är avsikten att projektmedlen ska främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.

Projektutlysningens huvudsakliga mål är att:

  • utveckla lärosätenas långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning
  • stärka lärosätenas långsiktiga kvalitetssäkringsarbete inom distansutbildning, där samverkan och kunskapsdelning ses som viktiga komponenter
  • vidareutveckla lärosätenas organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Målgruppen för projektutlysningen är lärosäten som avser att långsiktigt utveckla sin distansutbildning.

Som en del av regeringsuppdraget ska UHR fördela medel till utvecklingsprojekt som ska genomföras vid lärosäten under 2022. Totalt kommer UHR att fördela minst 12 miljoner kronor för projekt inom utlysningen. En förutsättning för fördelning av projektmedel är ett regeringsbeslut om tilldelning av medel till UHR.

Ansökan om projektmedel inleds den 13 september 2021 och stängs vid midnatt den 14 november. Beslut om projektmedel meddelas senast den 10 december. Beviljade projektmedel kommer att kunna rekvireras så att projektverksamheten kan inledas 1 februari 2022.

Genomförandetiden för beviljade projekt är mellan 1 januari – 31 december 2022. Slutrapport lämnas senast den 1 februari 2023. Beviljade projektmedel som inte är förbrukade kan dock användas fram till 30 juni 2024, och en kompletterande ekonomisk slutredovisning ska lämnas då erhållna medel är förbrukade.

Maximalt belopp att söka är 2 miljoner kronor per lärosäte. Flera lärosäten kan ansöka om ett gemensamt projekt, där maximalt belopp att söka är 2,5 miljoner kronor.

Endast en projektansökan per lärosäte kan lämnas in. Ett lärosäte kan dock ansöka om medel både som enskilt lärosäte och som medverkande i ett gemensamt projekt. Ansökan ska vara undertecknad av lärosätets rektor, och vid ansökningar om gemensamt projekt av det huvudsökande lärosätets och medsökande lärosätens rektor.

Beslut rörande avslag till projektansökningar kan inte överklagas.