Frågor och svar

Vanliga frågor och svar rörande utlysningen.

Syftet med projektutlysningen är att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.

Mål för projektutlysningen är att:
• utveckla lärosätenas långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning
• stärka lärosätenas långsiktiga kvalitetssäkringsarbete inom distansutbildning, där samverkan och kunskapsdelning ses som viktiga komponenter
• vidareutveckla lärosätenas organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Målgruppen för projektutlysningen är lärosäten som avser att långsiktigt utveckla sin distansutbildning. En ansökan måste vara förankrad hos lärosätets ledning, och vara en del i ett arbete som berör hela lärosätet. Ansökan som lämnas in av en institution eller avdelning måste vara undertecknad av rektor (även tillåtet elektroniskt). Likaså kan projektledaren vara anställd vid en institution eller avdelning på lärosätet.

Endast en projektansökan per lärosäte kan lämnas in. Ett lärosäte kan dock ansöka om medel både som enskilt lärosäte och som medverkande i ett gemensamt projekt. Ansökan ska vara undertecknad av lärosätets rektor, och vid ansökningar om gemensamt projekt av det huvudsökande lärosätets och medsökande lärosätens rektor.

Ja, flera lärosäten kan lämna in en gemensam ansökan för ett samarbetsprojekt. Ett lärosäte måste dock vara huvudsökande. Ett lärosäte kan kombinera ett eget projekt med att vara partner eller huvudsökande i ett samarbetsprojekt.

Utlysningen är avsedd att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid svenska universitet och högskolor. UHR delar endast ut medel till svenska lärosäten, enskilt eller i samarbete. Utländska lärosäten kan alltså inte söka medel. Andra aktörer (svenska/utländska, inklusive utländska lärosäten) kan dock medverka som samarbetspartners i projektet.

En vanlig fråga är vilken definition av distansutbildning lärosätet ska utgå från i sin ansökan. Här kan lärosätet använda den definition av distansutbildning man själv anser vara lämplig. UHR kommer inte att använda lärosätets definition som ett kriterium vid bedömning av ansökan. Vidare vill UHR undvika att sätta begränsningar för vad ett lärosäte ska fokusera på och uppnå för att öka tillgången till högre utbildning i hela landet.

Utlysningen öppnar den 13 september 2021. Ansökan om projektmedel stänger den 14 november och UHR beslutar vilka projekt som beviljats medel senast den 10 december. Beviljade projektmedel kommer att kunna rekvireras så att projektverksamheten kan inledas 1 februari 2022.

Genomförandetiden för beviljade projekt är mellan 1 januari – 31 december 2022. Slutrapport lämnas senast den 1 februari 2023. Beviljade projektmedel som inte är förbrukade kan dock användas fram till 30 juni 2024, och en kompletterande ekonomisk slutredovisning ska lämnas då erhållna medel är förbrukade.

Ansökningsformuläret går att finna på webbsidan: distans.uhr.se/projektmedelsansokan och går att spara i filformatet .pdf (max. 4MB) och laddas upp på samma webbplats. Ett automatiskt mejl skickas som en bekräftelse på att ansökan mottagits av UHR. UHR kommer också att publicera en lista över inkomna ansökningar på distans.uhr.se för att bekräfta vilka som registrerats.

Som stöd vid ifyllandet av ansökningsformuläret finns angivet korta förklarande texter och frågor i dokumentet ”Anvisningar UHR distans”, samt några av de kriterier som kommer att användas vid bedömning av ansökningarna. Observera att lärosätet inte är bundet till att använda dessa frågor, utan de har en vägledande och stödjande funktion.

Det är möjligt att bifoga totalt tre filer, exempelvis grafer eller bilder, i pdf-format och max 4 MB.

Kontakta projektledare eller projekthandläggare med frågor om utlysningen. Kontaktuppgifter.

UHR kommer att genomföra webbmöten i samband med utlysningen (vecka 38 – 39 samt 43 – 45), där det finns möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer. Se mer information om datum och tider på distans.uhr.se/aktiviteter.

Under ansökningstiden kommer UHR även löpande att publicera frågor och svar rörande utlysningen på webbsidan distans.uhr.se/fragor-och-svar.

 

Maximalt belopp att söka är 2 miljoner kronor per lärosäte. Flera lärosäten kan ansöka om ett gemensamt projekt, där maximalt belopp att söka är 2,5 miljoner kronor.

Lärosätet kan använda erhållna projektmedel för inköp av mjukvara, dock inte hårdvara.

Totalt kommer UHR att fördela minst 12 miljoner kronor för projekt inom utlysningen. Inga anvisningar finns att fördela medlen jämt mellan lärosätena. UHR behöver heller inte se till en jämn spridning av medel över hela landet.

En förutsättning för fördelning av projektmedel är ett regeringsbeslut om tilldelning av medel till UHR.

Ansökan är öppen för alla lärosäten, även om man har pågående utvecklingsprojekt inom distansutbildningsområdet med extern finansiering.

Ansökningarna kommer i första hand att bedömas utifrån innehåll och kvalitet, samt att det beviljade projektet täcker in de perspektiv som finns i regeringsuppdraget till UHR. Därutöver görs även en bedömning av projektägarens förutsättningar för att lyckas med genomförandet av projektet. Urvalet görs i första hand utifrån hur väl projektet beskrivs i ansökan och bedöms höja kvaliteten i distansutbildningen. UHR ställer inget krav på överförbarhet eller generaliserbarhet, dvs. att projektarbetets resultat ska kunna tillämpas av andra lärosäten.

Samarbete mellan lärosäten och/eller med andra aktörer är tillåtet och uppmuntras. UHR ser mycket positivt på alla former av samverkan som ökar möjligheten för distansstudenter att nå sina mål. En samverkan stärker dock inte automatiskt en ansökan, utan inslaget av samverkan kommer att bedömas på samma sätt som andra inslag i projektet.

Det finns inte krav på medfinansiering, men en medfinansiering kan peka på att det finns ett större engagemang för projektet vilket också ökar möjligheten för en långsiktig effekt av utvecklingsarbetet.

Projektansökningarna kommer att bedömas av UHR:s medarbetare och förankras i en referensgrupp med ingående kunskaper om distansutbildning och högre utbildning. Det slutgiltiga beslutet fattas av UHR.

Beslut rörande avslag till projektansökningar kan inte överklagas.

Nej, UHR kommer inte att motivera beslut om tilldelning av projektmedel.

Frågor rörande innehåll i projektansökan kan skickas via mejl till projektledare mikael.andersson@uhr.se.

Frågor som rör praktiska detaljer ställs till projekthandläggare kajsa.gomez.svensson@uhr.se.

Vid tekniska frågor gällande ansökningssystemet, till exempel när det gäller att skicka in ansökan eller att lägga till bilagor, kontakta distans@uhr.se.